Uw gegevens onze zorg

Privacy Beleid

Analyst ICT neemt uw privacy serieus en zal informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. Voor ons superlogisch en voor u goed geregeld. In onze Privacy Statement en Verwerkersovereenkomst leggen wij u uit welke gegevens wij van u verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in onze Privacy Statement en Verwerkersovereenkomst lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben geprobeerd om onze dienstverlening en verwerkingen zo specifiek mogelijk te omschrijven. Mochten er onverhoopt zaken missen of ziet u graag aanpassingen dan verzoeken we u contact op te nemen met onze servicedesk met de door u gewenste specificering of aanpassingen. Andere vragen m.b.t. complaincy kunt u telefonisch stellen aan Frank Houtappels of via het email adres: compliancy@analystict.nl

Voor eventuele klachten over onze dienstverlening kunt u mailen met compliancy@analystict.nl, wij nemen deze meldingen erg serieus en zullen zo snel mogelijk u in contact treden.

Informatiebeveiliging
Als ICT-onderneming hecht Analyst ICT vanzelfsprekend enorme waarde aan zorgvuldige, betrouwbaar en veilig omgang met data. Om die reden is Analyst ICT bezig met het ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd te worden. Deze norm stelt eisen aan de manier waarop wij met onze, maar ook uw data moeten omgaan.Ons informatie beveiligingsbeleid is vastgelegd in diverse beleidsdocumenten. Op verzoek sturen wij u graag een kopie toe. Op deze pagina hebben wij voor u een samenvatting opgenomen:

Het informatiebeveiligingsbeleid van Analyst ICT in een notendop:

1. Informatiebeveiliging wordt op directieniveau aangestuurd.
2. We hebben een duidelijk beheerskader voor de interne organisatie vastgesteld voor de implementatie en uitvoering van de informatiebeveiliging.
3. We duidelijke afspraken hebben over het gebruik van mobiele apparatuur en telewerken.
4. We onze medewerkers voor indiensttreding screenen, en we de manier waarop ze moeten omgaan met informatie hebben vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden. Al onze medewekers zijn in het bezit van een verklaring van goedgedrag.
5. We tijdens het dienstverband periodiek zorgen voor trainingen en bewustzijn tav informatiebeveiliging.
6. We aan het einde van een dienstverband op een gecontroleerde manier borgen dat alle toegang tot bedrijfsmiddelen en informatiesystemen ongedaan wordt gemaakt.
7. Alle aan medewerkers ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen worden geregistreerd en het gebruik ervan is aan regels gebonden.
8. Alle data die Analyst ICT creëert, opslaat of toegang toe heeft, is voorzien van een classificatie. Op basis van die classificatie is een passend beschermingsniveau toegepast.
9. Analyst ICT eisen en beleid heeft opgesteld om de toegang to informatie- en informatieverwerkende faciliteiten te beperken.
10. We maken gebruik van aan personen toegeschreven accounts en medewerkers hebben alleen toegang tot de data die nodig is. De activiteit van medewerkers wordt gevolgd (logging) en toegangsrechten worden periodiek beoordeeld.
11. Alle systemen van Analyst ICT zijn voorzien van meervoudige Authenticatie (MFA)
12. Alle data op mobiele apparatuur is versleuteld (Encrypted) opgeslagen.
13. Alle data van Analyst ICT is beschermd tegen Verlies, schade en diefstal.
14. Passende maatregelen zijn getroffen om de data te beschermen tegen virussen en malware.
15. Gebeurtenissen en activiteiten worden vastgelegd om onderzoek te kunnen doen als dat onverhoopt nodig mocht zijn.
16. We hebben regels vastgelegd waaraan de software en leveranciers die wij inzetten om ons werk te kunnen doen aan moeten voldoen.
17. We periodiek onze eigen systemen en klantsystemen controleren op kwetsbaarheden.
18. We maatregelen hebben getroffen om onze datacommunicatie te beveiligen.
19. We beleid hebben vastgesteld aangaande de ontwikkeling van nieuwe producten en software.
20. We periodiek onze leveranciers beoordelen op het vlak van informatiebeveiliging.
21. We duidelijke procedures hebben hoe om te gaan met informatiebeveiligingsincidenten
22. We gestructureerd en periodiek de informatiebeveiligingsrisico’s beoordelen en tegenmaatregelen nemen.
23. We gestructureerd en periodiek de relevante wet- en regelgeving nagaan.
24. We gestructureerd en periodiek ons beleid laten toetsen door onafhankelijke externe partijen.

Cookies
Wanneer u gebruik maakt van onze site, delen we cookies uit. Dankzij deze cookies leren we of bezoekers onze organisatie en verhalen interessant genoeg vinden, of onze advertenties goed werken en ze zorgen voor een werkbare website. Zo kunt u dankzij de cookies op onze site bijvoorbeeld filmpjes kijken of publicaties downloaden. Naast cookies, (tijdelijke) tekstbestanden, maken we gebruik van JavaScript.

Cookies accepteren
Onze website werkt slecht zonder cookies, daarom vragen we deze te accepteren. Dat is heel eenvoudig: u kunt op “ok” klikken in de melding die u ontvangt, of de website gewoonweg blijven gebruiken.

Cookies overzicht

Cookies uitschakelen of verwijderen
U kunt onze cookies en JavaScript natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze dat onze site dan minder goed werkt en dat we minder informatie ontvangen om onze website te verbeteren. Hoe cookies uitgeschakeld of verwijderd kunnen worden staat hier uitgelegd: